top of page

Izvršba in Stečaj

PRAVE REŠITVE, KO JIH POTREBUJETE

Several Open Books
DSC04580.jpeg

Kdo sem

Znanje, Strokovnost, Izkušnje, Zavezanost k iskanju najboljših rešitev

Maja Lajevec po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica. Več kot 17 let sem bila zaposlena na sodišču v Ljubljani. Od tega deset let kot izvršilna sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani in tri leta kot specializirana stečajna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Zaradi prepričanja, da za sodnika ne zadostuje le spremljanje in poznavanje zakonodaje, sem svoje znanje ves čas nadgrajevala z aktivnim sodelovanjem v postopkih sprejemanja izvršilne in stečajne zakonodaje, pri izobraževanju izvršiteljev in upraviteljev, s pisanjem strokovnih člankov in z izobraževanji o težavah upniško dolžniških razmerij v izvršbi in v stečaju.  

Zdaj poslujem kot samostojna pravna svetovalka. Odlično poznavanje zakonodaje, sodne prakse, težav in postopkov, ki so povezani z razmerji med upniki in dolžniki, je botrovalo odločitvi, da svojo dejavnost omejim le na dve pravni področji - izvršbo in stečaj. Znanje in izkušnje, ki sem jih pridobila kot sodnica mi omogočajo, da težave predvidim in za svoje naročnike najdem najboljše rešitve.

O izvršbi in stečaju veliko pišem, s prispevki sodelujem na Insolvenčnih in Stvarnopravnih dnevih, pišem za revijo Odvetnik, sodelujem z Obrtno zbornico pri izobraževanju njenih članov, serijo člankov o izvršbi sem pripravila za Zvezo potrošnikov Slovenije. Za spletni portal Tax-Fin-Lex sem pripravila obsežen pregled težav povezanih z zasegom dolžnikove plače v izvršbi, stečaju in v davčnem postopku. Sodelujem pri projektu urejanja stečajne sodne prakse na portalu Tax-Fin-Lex.  S kolegico Elizabeto Žgajnar, sodnico Višjega sodišča v Ljubljani sva leta 2021 izdali Komentar Zakona o izvršbi in zavarovanju in Priročnik za uporabnika (založnik Tax-Fin-Lex). Prva knjiga je namenjena tistim, ki izvršbo poznajo in jo dnevno uporabljajo pri svojem delu. Druga knjiga pa uporabnikom, ki praviloma niso pravniki, ki se z izvršbo redko srečajo in želijo enostavnih pojasnil o pravilih, sodni praksi in postopanju v izvršbi. Leta 2022 je izšla tretja knjiga, ki podaja obsežen komentar vseh pravil o delu in stroških izvr[itelja.

Sem komunikativna in rada delam z ljudmi. Čeprav je moja dejavnost specializirana, z drugimi področji prava nimam težav. Rada iščem rešitve na bolj zapletena vprašanja, sem pristaš zdrave pameti in nisem formalist do te mere, da ne bi znala poiskati rešitve izven okvirov, pa še vedno znotraj pravne norme.

V prostem času sem aktivna, pretekla sem že nekaj velikih maratov, torej mi vztrajnosti ne manjka. Imam tudi dva psa, ki sta v ZDA licencirana kot psa spremljevalca, delo z njima zahteva vztrajnost, doslednost in zaupanje, lastnosti, ki jih uporabljam tudi pri svojem delu.

Poslujem kot: Maja Lajevec s.p., Izvršba in stečaj, Pravno svetovanje in izobraževanje

maja.lajevec@gmail.com

030 691 881

Home: Inner_about

Izvršilni postopek

Je izvršba res kraljica postopkov?

Odgovor je ne, a le do takrat, ko se kot upnik ali dolžnik znajdete v izvršbi. Paleta situacij, ravnanj in dejanj, ki jih zajema pojem “izvršba” je tako široka, da se v njej res lahko znajde vsak. Kot upnik, ki zahteva vrnitev posojila, kot starš, ki od bivšega zakonca terja preživnino, kot podjetnik, ki izterjuje neporavnane račune, kot dolžnik, ki se sooči z nezmožnostjo plačila, kot tretji, ki ugotovi, da se v postopku prodaja njegova stvar, morda kot najemnik, ki mora izprazniti stanovanje ali kot kupec, ki je kupil nepremičnino na javni dražbi v izvršilnem postopku. Vse to in še več je izvršba. Je neizmerno široka in zajema vse, kar mora dolžnik dati, storiti, dopustiti ali opustiti, pa tega sam, brez prisile sodišča noče storiti.

Posledic izvršbe se mnogi zavedo šele takrat, ko je prepozno, ko napačnih odločitev ni več mogoče popraviti. Vsak, ki nastopa v postopku bi moral poznati njegove osnove, saj le tako lahko zaščiti svoje interese. Posledice napak do katerih pride v izvršbi, zaradi nepoznavanja pravil, so hude in praviloma nepopravljive. Izvršba ni le popisan list papirja. Za dolžnika je poseg, ki pomeni zaseg denarja, plače, rubež premičnin in prodajo nepremičnine tudi, če je ta dolžnikov dom. Za upnika je pri pravilnem postopanju in pravi izbiri izvršilnih sredstev to način za dosego poplačila tistega, kar mu dolžnik dolguje.

Zakon o izvršbi in zavarovanju je kratek, a zahteven. Zakon se hitro spreminja, sodne prakse je zelo veliko in ni vedno enotna.

Ne pustite, da vas neznanje pripelje v situacijo, ko boste sami, s svojimi napačnimi ravnanji podaljševali izvršilni postopek ali na koncu zaradi napačnih odločitev ostali brez svojih pravic in brez premoženja!

Pomagala vam bom poiskati pravo rešitev!

Home: Service

Kdaj v izvršbi potrebujem pomoč?

Poznamo dve vrsti izvršbe, ena je izvršba na podlagi verodostojne listine (najpogosteje računa), ki jo vodi Centralni oddelek za verodostojno listino (COVL). Druga je izvršba na podlagi izvršilnega naslova (najpogosteje sodbe), ki jo vodi krajevno pristojno Okrajno sodišče.


Postopek za vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine je zasnovan tako, da ga lahko vsak vloži sam. Predlog se vloži v elektronski ali v papirni obliki. Na spletu so natančna navodila, ki vam pomagajo. Poleg enostavnega vlaganja je prednost tega postopka tudi hitrost pri izdaji sklepa. 

Pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova je drugače. Predlog mora biti sestavljen v skladu z izvršilnim naslovom. Nepravilna sestava predloga precej podaljša čas do izdaje sklepa o izvršbi. To oteži in časovno oddalji izterjavo.

Ugovori dolžnikov so v izvršbi precej pogosti. Lahko so utemeljeni ali pa vloženi le zaradi zavlačevanja postopka. V vsakem primeru jih mora upnik obravnavati resno.

Če dolžnik vloži ugovor za zaščito svojih pravic, mora upoštevati zakonska pravila o obrazloženosti ugovora. Ustrezna obrazložitev vlog v izvršilnem postopku je pomembna. Izvršba pozna množico pravnih sredstev, ki pa so strankam v pomoč le če jih poznajo in ustrezno uporabijo.

V izvršbi so pogosti predlogi za odlog, utesnitve in razširitve predlogov. Vložitev pravnega sredstva v izvršbi praviloma ne zadrži izvršitve, kar nevedne stranke preseneti.

Naj gre za upnika ali dolžnika, stranke pogosto potrebujejo pomoč, ko gre za nepremičninsko izvršbo, torej za postopek v katerem se terjatev upnika poplača iz kupnine, dosežene s prodajo dolžnikove nepremičnine. Težave v tem delu postopka so povezane s pravili o vodilni in pristopnih zadevah, možnih ugovorih in drugih sredstvih, ki odložijo prodajo. Od začetka izvršbe, do poplačila upnikov iz kupnine za prodano nepremičnino sodišče izda množico sklepov.  Zoper vsakega od njih je možno vložiti pravno sredstvo, kar zelo podaljša ta postopek. 

S postopkom prodaje so povezane tudi težave kupcev nepremičnin. Pogosto se dolžnik ne želi izseliti iz prodane nepremičnine, zato morajo kupci začeti nov izvršilni postopek za prisilno izselitev (deložacija). Z neznanjem in nepravilnim postopanjem se ta del postopka lahko močno zavleče in ugoden nakup v izvršbi spremeni v nočno moro.

Posebno področje izvršbe so postopki, v katerih je obvezno sodelovanje izvršitelja. Upnik si izvršitelja izbere sam, a to mu ne daje pravice, da mu določa, kako naj dela. Praviloma delajo dobro in v skladu s strogimi pravili, ki jih vežejo. Delo izvršitelja je zahtevno in težko, zato jim ga po nepotrebnem ne otežujte!

Za oceno izvršiteljevega dela in za prave odločitve v postopku, potrebujete znanje o pravilih njihovega poslovanja, o tem, kakšni so njihovi stroški, pravice in obveznosti, zavedati in poznati pa morate tudi svoje. Ne glede na to, na kateri strani ste, boste z napačnimi odločitvami povečali svoje stroške in zmanjšali možnost uspešne izterjave.

 V izvršbi so napake nepopravljive, zato si jih ne privoščite in si pravočasno  zagotovite pomoč in strokoven nasvet!

Osebni stečaj in odpust obveznosti

Home: Service
images.jpeg

Kdaj v osebni stečaj?

Mnogi se znajdejo v situaciji, ko ne morejo izpolnjevati svojih tekočih mesečnih obveznosti, kaj šele zapadlih dolgov. Takrat je čas za vložitev predloga za osebni stečaj in odpust obveznosti, ki je pogosto edini izhod za prezadolženega dolžnika. Za začetek stečaja je dovolj, da je dolžnik insolventen, za začetek postopka odpusta pa mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon. Odpust pomeni pravno dobroto. Dolžniku, ki uspešno prestane preizkusno obdobje se odpustijo dolgovi, ki so nastali do začetka stečajnega postopka. Pomeni  priložnost dolžnika, da začne znova, brez dolgov, pomeni nov začetek.

Kaj morate vedeti preden greste v osebni stečaj?

- v postopku bo upravitelj prodal vaše celotno premoženje, tudi nepremičnino v kateri živite in je vaš dom;

- upravitelj bo od dolžnika in njegove družine zahteval, da nepremičnino, ki je dolžnikova last, izprazni v roku treh mesecev po tem, ko sodišče izda sklep o prodaji;

- nepremičnina, ki jo pridobita zakonca v času trajanja zakonske zveze je njuno skupno premoženje, čeprav je morda v zemljiški knjigi vpisana le na enega zakonca. Domneva se, da so deleži zakoncev enaki. Zato je predmet prodaje v stečaju tudi tisti del nepremičnine, ki predstavlja skupno premoženje, čeprav ni vknjižena na dolžnika;

- dolžnik si mora ves čas postopka prizadevati, da s svojim delom poplača čim več dolgov;

- vsaka kršitev pravil postopka in goljufije glede premoženja lahko pomenijo izgubo pravice do odpusta obveznosti. Ugovor, ki ga zaradi kršitve pravil vloži upnik ali upravitelj, lahko pomeni ustavitev postopka odpusta. V takem primeru dolžniku ostanejo vsi dolgovi, ki jih v stečaju ni poplačal; 

- določeni dolgovi se dolžniku nikoli ne odpustijo, tudi v postopku osebnega stečaja ne!

Mnogi se postopka lotijo brez premisleka in le z ciljem odpusta obveznosti. Zato jih posledice, ki jih postopek prinaša ujamejo nepripravljene. Pogosto dolžnik, ko ugotovi, da bo v postopku ostal brez nepremičnine, predlaga ustavitev postopka. Take možnosti v osebnem stečaju ni! 


Naj ne bo vaš cilj - odpust dolgov, račun brez krčmarja! Seznanite se s pravili postopka, z vsemi posledicami njegovega začetka in svojimi obveznostmi v njem. Naj bo vaš predlog za odpust sestavljen tako, da bo vseboval vse pomembne podatke, opise in informacije, ki odločilno vplivajo na določitev dolžine preizkusnega obdobja. Sosedov predlog ni nujno pravi tudi za vas! 

Poskrbite, da bo sodišče seznanjeno z vašimi osebnimi okoliščinami, ki so pomembne za določitev dolžine preizkusnega obdobja. Če se tega pred vložitvijo predloga za stečaj niste zavedali in vam je bilo določeno preizkusno obdobje, za katerega menite, da je predolgo, ukrepajte. Tudi vam daje zakon možnost, da predlagate skrajšanje preizkusne dobe.

Osebni stečaj se vodi tudi nad samostojnim podjetnikom, ki prav tako lahko predlaga odpust obveznosti. Samostojni podjetnik mora vedeti, katere obveznosti se mu po koncu postopka ne odpustijo. Poznati mora tudi svojo možnost, da z dejavnostjo, ki jo je opravljal, nadaljuje v stečaju. Njegov predlog mora biti utemeljen, izgledi za dobro poslovanje realni in pridobljeno mora biti soglasje sodišča.

  

Pokličite, povejte svojo zgodbo in pomagala vam bom sestaviti predlog v skladu z zahtevami zakona tako, da bo imel vse potrebne navedbe, ki vplivajo na določitev preizkusne dobe.

Stečaj pravne  osebe

Predlog za začetek stečaja nad pravno osebo lahko vloži upnik ali sam dolžnik. Dolžnik ne plača začetnega predujma, saj se ta zalaga iz proračuna. Upnik, kot predlagatelj stečajnega postopka pa ga je vedno dolžan plačati. 

Glavna razlika med osebnim stečajem in stečajem pravne osebe je, da po koncu stečaja pravna oseba preneha obstajati, fizična pa živi naprej. Tudi v stečaju nad pravno osebo sodišče postavi upravitelja, z enako nalogo, kot jo ima v osebnem stečaju - unovčenje celotnega dolžnikovega premoženja in poplačilo upnikov. 


Predlog za začetek postopka mora vsebovati: identifikacijske podatke o dolžniku, opis dejstev in okoliščin iz katerih izhaja, da je dolžnik postal insolventen ter dokaze o teh dejstvih in zahtevo, da se nad dolžnikom začne stečajni postopek. Predlogu je treba priložiti dokaz o tem, da je dolžnik postal insolventen in dokaz o plačilu začetnega predujma, razen, če je predlagatelj postopka dolžnik.

Če je predlagal stečaj dolžnik, bo sodišče odločilo o njegovem predlogu brez naroka, na podlagi listin, ki jih je priložil svojemu predlogu.

Če je predlagatelj upnik, mora sodišče njegov predlog vročiti dolžniku, ki ima 15 dni časa, da se o njem izjavi. Če dolžnik predlogu za začetek stečaja nasprotuje, bo sodišče razpisalo narok in odločilo o njem po opravljenem naroku.

Po objavi sklepa o začetku stečajnega postopka imajo upniki tri mesece časa, da prijavijo svoje terjatve. Če rok zamudijo, njihova terjatev ugasne. 

Vsi, ki jih zanimajo nakupi v stečajnih postopkih lahko sledijo razpisom prodaj na spletni strani Ajpesa. Preden se odločite za nakup v stečaju se pozanimajte o pravilih posameznih vrst prodaj, postopkih in možnih zapletih.

Stečaj prinaša precej posledic, zato se pred vložitvijo predloga prepričajte ali poznate vse!

Kako se vročajo sodna pisanja v postopku stečaja?

V stečaju veljajo posebna pravila o vročanju sodnih pisanj. Veljajo tako v postopku osebnega stečaja, kot tudi v stečaju nad pravno osebo.

Do izdaje sklepa o začetku postopka se vsa pisanja vročajo na običajen način, torej s priporočeno pošto, osebno dolžniku. Ko pa se postopek stečaja začne, se večina sodnih pisanj vroča z objavo na spletni stranih straneh Ajpesa. Izjema so tisti sklepi, za katere zakon izrecno določa, da se vročajo osebno. 

Z dnem, ko je na Ajpesu objavljen sklep, se šteje, da vam je vročen. S tako vročitvijo pa začnejo teči tudi roki za opravo dejanj ali za vložitev pravnega sredstva.

Nepoznavanje teh pravil postopka je še vedno pogost razlog za zamude.

Home: FAQ

Dodatne storitve

  1. Organiziram različne oblike izobraževanja na temo izvršbe in stečaja. Lahko je namenjeno manjšim skupinam, ki same določijo temo in njen obseg. Lahko je oblikovano, kot delavnica z v naprej posredovanimi vprašanji ali kot delavnica namenjena učenju pravilnega oblikovanja različnih vlog in predlogov v postopku.

  2. Naročnikom svetujem in jih spremljam na sestankih ali razgovorih, kadar potrebujejo pomoč in pravno znanje področij, ki jih pokrivam (banke, zavarovalnice,..).

  3. Če bi radi sklenili dogovor (banka, poslovni partner, upnik,..) pa se ustavite že pri ideji, saj ne veste, kje začeti, ste na pravem naslovu. Pomagam  vam pri vzpostavitvi kontakta, v postopku dogovarjanja, pri sestavi dopisa, predloga, odgovora na predlog in svetujem pri vsebini. 

  4. Če imate obveznost na upravni enoti, ministrstvu, šoli, na banki, pa vas skrbi komunikacija ali vam le primankuje časa, vas lahko spremljam, vam pomagam ali vas zastopam.

  5. Nudim storitev vpogleda in kopiranja listin iz sodnih spisov, ki se vodijo pred sodišči v Ljubljani. Na podlagi vašega pooblastila danega izključno za enkraten vpogled in kopiranje listin, pregledam spis, naročim kopije listin, ki jih potrebujete in vam jih pošljem. Cena storitve je 35,00 eur po spisu, povečana za materialne stroške - stroški kopij po računu sodišča in stroški pošiljanja kopij na vaš naslov po računu Pošte Slovenije. Pregledovanje sodnih spisov je lahko zelo zamudno delo - čakanje na vrsto, čakanje na spis, pregled, naročilo kopij, plačilo kopij v drugi stavbi, prevzem kopij in pregled, če je vse naročeno tudi kopirano. Ker vsebino spisov razumem, vem, kaj je pomembno in kaj ne, zato sem lahko pri svojem delu hitra in natančna, vi pa lahko svoj čas izkoristite bolje!

Home: Inner_about

Kontaktirajte me in našli bomo rešitev!

Vsak postopek izvršbe in stečaja je poseben, odvisen od različnih dejavnikov. Zato rešitve "po istem kopitu" niso prave. Pokličite ali pišite, predstavite svojo težavo in hitro bomo našli najboljšo rešitev. Naj vas ne skrbi dokumentacija, saj se pogosto šele v razgovoru ugotovi, kaj sploh potrebujete. Tudi pri tem vam pomagam, zato ne zbirajte dokumentov na zalogo.
Strokovno, hitro, z veliko potrpljenja in s pomočjo skozi celoten postopek, do prave rešitve!

Maja Lajevec s.p, Izvršba in stečaj, Pravno svetovanje in izobraževanje, Ljubljana

030 691 881

images-2.jpeg
Home: Contact
bottom of page